Arealanalyse: Det åbne land på Bornholm

februar 7, 2018

Som en udløber af det nu afsluttede nationale projekt om ”Prioritering af fremtidens arealanvendelse i Danmark” udfører Teknologirådet i samarbejde med Aalborg Universitet (AAU) og Bornholms Regionskommune (BRK) et regionalt projekt: “Arealanalyse: Det åbne land på Bornholm”.

Analysen fokuserer på ’det åbne land’. Hermed menes alle områder uden for de egentlige byer, altså land, skov, rekreative områder, kyster, landsbyer, sommerhusområder mv. Disse områder har mange forskellige ejere såsom private lodsejere, staten (herunder Naturstyrelsen) og BRK. Og forskellige forvaltninger i BRK tager sig af forskellige aktiviteter i landskabet.

Ønskes: Løsninger til multifunktionelle landskaber

Baggrunden for projektet er dels et ønske om større gennemsigtighed i arealudnyttelsen på tværs af ejerforhold og forvaltningsansvar. Og dels et ønske om at diskutere visionerne for fremtidens landskaber: Hvilke ønsker til og behov har de forskellige interessenter på den lange bane i forhold til udnyttelsen og prioriteringen af de åbne arealer på Bornholm?

På Bornholm er der ønsker og planer om turisme, landbrug, naturområder, energiproduktion, skovområder, friluftsaktiviteter og meget mere. Øens begrænsede arealer kan komme under pres, og det er derfor nødvendigt allerede nu at diskutere både prioriteringer og muligheder for multifunktionelle landskaber: hvor er der mulighed for at samtænke flere forskellige funktioner i de samme områder.

Interessentinddragelse er i centrum

I løbet af projektperioden vil en lang række interessenter blive interviewet om deres brug og ønsker i forhold til de åbne arealer. På den baggrund vil der blive afholdt en interessentworkshop med fokus på fælles brug af arealerne og muligheder for multifunktionalitet. Eksempler på interessenter til workshoppen er landbruget, private og offentlige skovejere, Danmarks Naturfredningsforening, Bornholms Energi & Forsyning, Friluftsrådet, Lokal Aktionsgruppe og Dansk Ornitologisk Forening. Workshoppen vil blande de forskellige interesser i mindre grupper, så de lærer om hinandens behov og ønsker og kommer i konstruktiv dialog om brede løsninger på udfordringerne.

Institut for Planlægning, AAU, udarbejder kommenteret kortmateriale over Bornholms åbne arealer med de forskellige anvendelser, ejerforhold mv. Disse kort vil indgå i debatten med interessenterne.

På baggrund af interviews, interessentworkshop og kortmateriale samler analysen viden om arealerne, og det er ønsket, at dette materiale kan indgå i en bred debat om fremtidens arealanvendelse på Bornholm.