Biomasse til energiformål

oktober 20, 1994

Teknologinævnets forord

Da Teknologinævnet i 1993 besluttede at igangsætte et projekt om “Biomasse til energiformål”, var udgangspunktet, at der var mange målsætninger, mange hensigtserklæringer, mange interesser på spil. En enighed om, hvornår og hvordan biomassen skulle udnyttes, syntes ikke at være på vej.

Teknologinævnet ønskede at få vurderet området ud fra et helhedssyn, hvor både hensyn til energiforsyningen, jordbruget, livsvilkår i landområderne, fritidsliv, natur og miljø indgik.

Vurderingen er blevet til i en tværfaglig arbejdsgruppe, som siden september 1993 har afholdt jævnlige arbejdsmøder. Arbejdsgruppen har bestået af:

  • Bruno Sander Nielsen, Landbrugsrådet
  • Søren Espersen, kultursociolog, konsulent
  • Jens Bo Holm Nielsen, Sydjysk Universitetscenter
  • Poul Ravnsbæk, Skov- og Naturstyrelsen
  • Michael Parsby, Statens Jordbrugsøkonomiske Institut
  • Jørgen Boldt, Energistyrelsen.

 

I Teknologinævnets sekretariat har Kristian Nyholm været projektkonsulent og Lars Klüver har været projektleder.

I marts 1994 arrangerede gruppen et ekspertseminar, hvor 25 eksperter fra forskellige sektorer debatterede biomasse-energi på grundlag af en foreløbig rapport fra arbejdsgruppen.

Resultatet af denne proces er et konstruktivt oplæg til en biomasse-strategi, som har sin styrke ved at sigte et godt stykke ind i fremtiden. Det er Teknologinævnets håb, at oplægget vil blive positivt modtaget og at det vil sætte sit præg på fremtidens udnyttelse af biomasse-ressourcerne.

Teknologinævnet ønsker at takke arbejdsgruppen for dens kæmpemæssige indsats. Der skal også rettes en tak til de eksperter, som arbejdsgruppens medlemmer har trukket på, blandt andet på ekspertseminaret.

Teknologinævnet

Oktober 1994

 

Arbejdsgruppens forord

Udviklingen har ikke stået stille, mens dette projekt har kørt. Siden igangsættelsen af projektet har regeringen nedsat to tværministerielle arbejdsgrupper, som har set på henholdsvis flydende biobrændsler og biomasse til energiformål. Dette arbejde resulterede i rapporterne “Kortlægning af virkningerne ved anvendelse af energiafgrøder” og “Bio-motorbrændstoffer, et oplæg til forsøgsprogram”, begge udgivet af regeringen i september 1994.

Regeringens rapporter udpeger de umiddelbart, det vil sige på kort sigt, interessante anvendelser af biomassen. På den baggrund har nærværende rapport derfor sin styrke i at skitsere en langsigtet sammenhængende strategi for opbygning af en avanceret anvendelse af biomasse-ressourcerne.

Tre af arbejdsgruppens medlemmer har deltaget i det tværministerielle arbejde. Det parallelle arbejde har både været fremmende og hæmmende for Teknologinævnets projekt.

Det har været fremmende i den forstand, at vi har kunnet koncentrere os om det langsigtede. Det har også været fremmende i kraft af, at visse del-resultater indgår i de tværministerielle rapporter og derfor allerede er blevet optaget i det ministerielle samarbejde.

Men eftersom der har været personsammenfald mellem de ministerielle arbejdsgrupper og Teknologinævnets arbejdsgruppe, har arbejdsbelastningen for nogle af gruppens deltagere været så stor, at det ikke har været praktisk muligt at lave hele rapporten i fællesskab.

Derfor har vi valgt at strukturere rapporten i to dele:

  • Første del rummer et strategisk oplæg til udviklingen på biomasse-området. Denne del er skrevet af hele arbejdsgruppen i fællesskab.
  • Anden del rummer 3 statusnotater for biomasse-aspekterne i henholdsvis energi, jordbrug og natur/miljø. Disse notater er skrevet af Bruno Sander Nielsen, Søren Espersen, Jens Bo Holm Nielsen og Kristian Nyholm på baggrund af diskussioner på et ekspertseminar i marts 1994 og i arbejdsgruppen.