Drikkevand – rent vand, men hvordan?

februar 20, 1997

Forord

Drikkevandet i Danmark er truet. Både af forurening og af overforbrug. Der er stor uenighed om, hvordan forureningen af vores drikkevand skal håndteres – og dermed om, hvordan vi sikrer vores drikkevand. Uenigheden skyldes blandt andet at forskellige tungtvejende interesser spiller ind. Og at der i nogen grad har manglet præcis viden til at kunne sætte ind. Uanset hvordan man vælger at løse problemerne med forurening, vil det få konsekvenser – det kan være for landbruget, for forbrugerne, for vandværkerne, for samfundsøkonomien, for vandkvaliteten og for miljøet.

Formålet med Teknologirådets projekt om drikkevand var:

  • at bidrage til debatten om, hvordan vi fremover sikrer rent drikkevand i Danmark.
  • at præsentere de involverede parters opfattelse af problemerne og deres bud på løsningen heraf.
  • at bidrage til at tydeliggøre forskellige muligheder for at beskytte grundvandet – og konsekvenserne af disse løsninger.
  • at synliggøre hvilke grupper i samfundet (borgere, politikere, eksperter), der ønsker hvilke handlingsveje – og som samtidig er parate til at vedstå konsekvenserne.

 

På konferencen Drikkevand – rent vand, men hvordan? den 16. november 1996 på Christiansborg bad Teknologirådet fem vigtige parter fremlægge hver deres handlingsplan for, hvordan danskerne sikres rent drikkevand. Deltagerne på konferencen var fordelt med 60 borgere, 60 eksperter og 60 politikere (fra Folketinget, amter og kommuner).

Efter planerne var fremlagt skulle deltagerne stemme på den plan, de fandt var bedst. Af afstemningen fremgik det hvilken af de fem planer, der fik flest stemmer, og hvordan hver af de tre grupper havde stemt.

Som optakt til konferencen blev konferencematerialet, der handler om drikkevand og grundvand, udarbejdet. Det blev udarbejdet af Teknologirådet på baggrund af et oplæg fra ØkoVandspejlet. Teknologirådets projekt blev gennemført i samarbejde med en planlægningsgruppe bestående af:

  • Anne Marie Zinck, fuldmægtig, De danske Landboforeninger
  • Per Kristensen, direktør, Dansk Agrokemisk Forening
  • Alex Sonnenborg, grundvandschef, Storstrøms Amt
  • Lone Albrektsen, ØkoVandspejlet, Videncenter om vand og landbrug
  • Gyrite Brandt, geolog, Københavns Vandforsyning
  • Anne Funch Rohmann, projektleder, Teknologirådets sekretariat

 

Planlægningsgruppens særlige opgave har var at sikre at materialet blev nuanceret og balanceret. Gruppen medvirkede ved undervejs at kommentere og levere input til materialet. Materialet var ikke udtryk for, at alle i gruppen var enige i hele indholdet – gruppens fælles accept bestod i, at de væsentligste synspunkter var præsenteret.

Ud over konferencematerialet indeholder denne pjece også indlæg og resultater fra konferencen.