Elektroniske spor

februar 12, 1995

1. Projektbeskrivelse

Projektets ide

I stadig flere dagligdags handlinger indgår edb som en del af den samlede teknologianvendelse. I mange sammenhænge vil der ske behandling af personoplysninger og ofte vil den elektroniske behandling kun kunne fungere, hvis der sker en vis registrering af personoplysninger. Med elektroniske spor tænkes på sådanne enkle og i og for sig helt ufarlige registreringer der dannes, som en “bi-effekt” af en almindelig handling. Elektroniske spor er set som en risiko bl.a. som følge af de store mængder persondata der registreres, muligheden for samkøringer som kan danne personprofiler, uhindret videregivelse til markedsføring i strid med personens ønsker og fordi oplysninger som hører til privatlivets fred kan slippe ud til uvedkommende. Anvendelse af betalingskort (Dankort o.l.), som giver elektroniske spor fra betalinger og indkøb, er reguleret i loven om betalingskort. Elektroniske spor vil med den stigende anvendelse af edb blive mere udbredt.

Projektet belyser forskellige elektroniske spor og peger på områder, hvor elektroniske spor kan få udbredelse i fremtiden. Dernæst fremlægges forskellige muligheder for at imødegå udbredelse af og risiko ved elektroniske spor. Herunder beskrives EU-direktivets regulering af området.

 

Formål

Formålet med projektet er at

 • skabe overblik over udbredelsen af elektroniske spor
 • opstille handlemuligheder
 • danne grundlag for evt. yderligere vurderingsindsats på området.

 

Målgrupper og formidling
Som “forprojekt” er målgruppen TeknologiNævnet. Dernæst informeres Folketingets medlemmer og offentligheden gennem en sammenfatning af projektets resultater.

 

Fremgangsmåde

Projektet gennemføres som en enkeltmands udredning, hvor der indsamles oplysninger fra skriftlige kilder (litteratur, artikler, registerforskrifter mv) og ved kontakt til institutioner og personer. Forskellige elektroniske spor og regulering heraf beskrives i en række arbejdspapirer.

Der udarbejdes et arbejdspapir om handlemuligheder: hvordan undgås elektroniske spor, regulering af anvendelsen, anonymisering mv.

En liste over områder, der belyses:

 • betalingskort, registrering af anvendelsessted
 • telefonsamtaler, registrering af kaldte nummer
 • telefonsamtaler, overførsel af kaldende nummer
 • biblioteker, registrering af boglån
 • home shopping, registrering af transaktioner
 • on-line søgninger, registrering af opkald
 • TV og video on demand, registrering af forbrug
 • trafik, registrering af den fysiske færden.