Genanvendelse

juli 20, 1998

Kort om projektet:

Danmark har et velfungerende og effektivt affaldsbortskaffelsessystem. Den danske affaldsstrategi er imidlertid kommet til kort på en række punkter. Først og fremmest er det ikke lykkedes at gennemføre en effektiv forebyggende indsats. Det ses bl.a. i mængderne af affald, der stiger år for år. Et væsentligt problem ved de nuværende politisk fastsatte målsætninger for genanvendelse og anden behandling er at de ikke er baseret på helhedsbetragtninger. I en samlet miljø- og ressourcevurdering er det ikke ligegyldigt om det er murbrokker eller aluminium, der genanvendes. Der bør inden for en kort periode – det vil sige maksimalt tre år – ske et sporskifte i dansk affaldspolitik, således at indsatsen fremover helhedsorienteres og udformes ud fra en grundig afvejning af hvad der er det miljø- og ressourcemæssigt mest optimale i forhold til produktets livscyklus – råvare, produktion, forbrug, genbrug, affaldsbehandling.