Informationsteknologi og folkeskolen

januar 20, 1997

– en udfordring!
 

Forord

Med den nye folkeskolelov skal informationsteknologi (IT) integreres i alle fag. I kommuner og på skoler skal der tages afgørende og forpligtende valg, der får økonomiske og pædagogiske konsekvenser og vil præge undervisningen i fremtidens folkeskole. I dag sker integrationen af IT på et utal af måder med forskellig hastighed i de enkelte kommuner og er overalt forbundet med forskellig prioritering af ressourcer. IT-integrationen sker på baggrund af meget forskelligartede didaktiske overvejelser og mange steder helt uden.
Der er myter og fordomme om IT og varierende interesse og viden. Det er derfor vanskeligt for den enkelte lærer, skole og kommune at danne sig et overblik og overskue, hvordan man bedst håndterer udfordringen. Det kan opleves, som om hver enkelt skal opfinde den dybe tallerken påny. Fejltagelser koster, og der er derfor behov for udveksling af gode erfaringer, der kan lette det videre arbejde. Der er brug for en introduktion til de mange forskellige overvejelser, man bør gøre sig, når IT skal integreres i folkeskolen. Der er kort sagt brug for inspiration, der kan gøre IT-integrationen til en styret og bevidst proces.

Med denne pjece er læseren et godt skridt på vejen. Pjecen “- Informationsteknologi og folkeskolen – en udfordring!” er et led i Teknologirådets projekt “Folkeskolen i forandring”. Projektet har til formål at igangsætte og stimulere en bred debat om informationsteknologiens indførelse og anvendelse i folkeskolen og dermed bidrage til at problematisere og kvalificere beslutningsgrundlaget for bl.a. skolebestyrelserne, lærerne og de kommunale beslutningstagere.
Det er Teknologirådets håb, at denne debat kan føre til, at alle kommuner udarbejder fremadrettede IT-strategier på folkeskoleområdet, og samtidig medvirker til at løse de nære problemer, der opstår i det daglige arbejde med informationsteknologien.
I forbindelse med projektet har der været nedsat en planlægningsgruppe bestående af:

  • William Vonsild, lærer, Gladsaxe
  • Hanne Olesen, konsulent, LO
  • Kristian Ahm Hansen, skoledirektør, Spøttrup
  • Aase Heidman, konsulent, Kommunernes Landsforening
  • Birgitte Holm Sørensen, lektor, Danmarks Lærerhøjskole
  • Bent B. Andresen, centerleder, Center for Pædagogisk IT-Forskning
  • Jørgen Kloster, medlem af Arbejdsmarkedsrådet i København
  • Birte Kjær Jensen, undervisningskonsulent, Undervisningsministeriet
  • Ole Bisleth, medlem af Teknologirådets bestyrelse

 
I Teknologirådets sekretariat var Johs. Grundahl projektleder og endvidere var stud. mag. Jean Bloch-Poulsen knyttet til projektet.
Planlægningsgruppen har medvirket til udarbejdelse af grundlaget for fire workshopper afholdt på Enggårdskolen i Billund, Balling Skole i Spøttrup, Dåstrup Skole i Ramsø og Tingbjerg Skole i København. Erfaringerne herfra har bidraget til denne pjece.
For at tage pulsen på, hvordan kommunerne planlægger indførelsen af IT i folkeskolen har Teknologirådet desuden foretaget en telefonisk rundspørge til 265 kommuner og 50 skolebestyrelsesformænd. Resultater herfra er også beskrevet i denne pjece.

Som afslutning på Teknologirådets projekt “Folkeskolen i forandring” arrangeres i foråret 1997 fire offentlige debatmøder om informationsteknologi og folkeskolen. De vil finde sted i Ribe, Viborg, Roskilde og Københavns Amt. I marts 1997 afholdes en halvdagskonference på Christiansborg.
Det er Teknologirådets håb, at pjecen ” – Informationsteknologi og folkeskolen – en udfordring!” benyttes til debat i de enkelte kommuner. Teknologirådets pulje til lokal debat kan give økonomisk støtte til offentlige debatarrangementer. Pjecen kan bruges af lærere, forældre, skolebestyrelser, kommunalpolitikere, Kommunernes Landsforening, involverede ministerier, Folketingets politikere og andre, når informationsteknologiens indførelse i de kommende år skal diskuteres.

Teknologirådet
Januar 1997