Politikforslag til flere gode år på arbejdsmarkedet

december 21, 2017

Teknologirådet faciliterer et forløb for LO, hvor eksperter udvikler politikforslag til, hvordan man sikrer flere gode år på arbejdsmarkedet.

Alle skal være aktive på arbejdsmarkedet i flere år. Det er ledetråden i de senere års tilbagetrækningsreformer. Forlængelsen af arbejdslivet slår igennem i disse år. Siden 2014 er efterlønsalderen steget. I de kommende år sættes både efterløns- og pensionsalder op. På sigt skal tilbagetrækningsalderen hæves i takt med den stigende levealder.

Efterløns- og pensionsalderen er ens for alle. Men alle er ikke lige, når det gælder muligheden for faktisk at få et langt og godt, produktivt og trygt arbejdsliv. Et par ekstra erhvervsaktive år kan være et gode for mange. Men mange andre gruer i dag for, om deres liv og helbred og arbejdsevne overhovedet kan holde frem til den nuværende tilbagetrækningsalder.

Det gælder mest for ufaglærte og faglærte (LO-medlemmer) og især for dem, der har kort uddannelse og belastende arbejde. Socialt er risikoen for at blive slidt ned i sit arbejde meget skævt fordelt. Størst er nedslidningen i de fag og brancher, hvor mange har fysisk hårdt og/eller psykisk belastende arbejde – og i brancher med mange arbejdsulykker.

Uden en forstærket indsats for bedre arbejdsmiljø kan hverken den enkelte eller samfundet som helhed høste de fulde fordele af tilbagetrækningsreformerne. Men den aftalte indsats for især at begrænse antallet af mennesker, der lider under overbelastning på grund af fysiske eller psykiske arbejdsmiljøproblemer eller rammes af arbejdsulykker, er slået fejl.

Det har regeringen erkendt og nedsat et ekspertudvalg, som har til opgave at gentænke opgaven og stille forslag om en ny og forbedret indsats i sommeren 2018.

Et projekt om politiske anbefalinger til et forbedret arbejdsmiljø

Hvis flere år på arbejdsmarkedet skal blive til flere gode og produktive år for alle ansatte, kræver det en ekstra indsats for at forbedre arbejdsmiljøet. LO har udbedt sig et bud på konkrete politiske anbefalinger fra en uafhængig arbejdsgruppe af eksperter. Teknologirådet har nedsat ekspertarbejdsgruppen, som i dette arbejde repræsenterer sig selv og ikke deres organisationer.

Arbejdsgruppen har siden maj 2017 afholdt en række møder, hvor de største barrierer i forhold til at forbedre arbejdsmiljøet i Danmark er blevet diskuteret. Diskussionerne på arbejdsgruppemøderne er mundet ud i 14 konkrete anbefalinger til politikforslag. Til arbejdsgruppemøderne har arbejdslivsforsker Janne Gleerup (RUC), konsulent Anne Debel (Ældresagen) og markeds- og projektchef Per Tybjerg Aldrich (NIRAS) bidraget med oplæg. Desuden har Rikke Bregendahl Ørum, tidligere afdelingschef i PensionDanmark, deltaget i arbejdsgruppens drøftelser.

Høring i Folketinget: Anbefalingerne til debat

De 14 konkrete anbefalinger kan ses i rapporten ”Hvordan kan arbejdsmiljøet sikre flere gode år på arbejdsmarkedet? – politikforslag om arbejdsmiljø og tilbagetrækning”, som vil blive offentliggjort i starten af januar 2018. Anbefalingsrapporten vil danne grundlag for en høring i Folketinget den 11. januar 2018. Det foreløbige program er tilgængeligt her. På høringen vil et panel af politikere stille spørgsmål og debattere med arbejdsgruppen. Blandt politikerne vil der være repræsentanter fra Beskæftigelsesudvalget og Sundheds- og Ældreudvalget. Timingen er god, og det er håbet, at disse anbefalinger og debatten om dem kan få en inspirerende indflydelse på arbejdet i regeringens ekspertudvalg.

Der har været stor interesse for at deltage, og på grund af et begrænset antal pladser har vi måtte oprette en venteliste, som man er velkommen til at skrive sig på. Ønskes dette, skriv da til projektmedarbejder Snorre Mørch på snm@tekno.dk (husk at skrive dit fornavn, efternavn og organisation i mailen, samt ”Høring i Folketinget” i emnefeltet). Skulle der opstå plads på høringen, kontakter vi dig senest den 8. januar 2018.

Efter høringen vil nyhedsbrevet Fra Rådet til Tinget opsummere debatterne og de vigtigste pointer fra dagen. Anbefalingsrapporten ”Hvordan kan arbejdsmiljøet sikre flere gode år på arbejdsmarkedet? – politikforslag om arbejdsmiljø og tilbagetrækning” og nyhedsbrevet ”Fra Rådet til Tinget” vil være tilgængelige på vores hjemmeside. Anbefalingsrapporten kan downloades i starten af januar 2018, og nyhedsbrevet vil være tilgængeligt umiddelbart efter høringen.