Samfund for alle – også for handicappede

juni 1, 1996

Forord

Teknologirådet igangsatte i februar 1995 et projekt om handicap-hensyn i udviklingen af nye teknologier. Projektet gennemførtes som konferencen: “Samfund for alle – også for handicappede”, som satte fokus på tilgængelighed til fysiske miljøer, transportsystemer, produkter/emballage samt informations- og kommunikationsteknologi. Konferencen fandt sted i begyndelsen af september 1995.

Formålet med konferencen var:

  • At skabe overblik over eksisterende og forventede problemområder omkring funktionshæmmedes brug af teknologiske produkter og tjenesteydelser.
  • At pege på løsningsmuligheder, som kan bidrage til, at et princip om tilgængelighed for alle bliver inddraget i udviklingen af nye teknologier.
  • At skabe opmærksomhed om det fornuftige i at tænke i brugergruppernes behov – før udvikling af nye teknologier.
  • At højne vidensniveauet hos producenter, serviceudbydere, designere, indkøbere m.fl.

 

Konferencen forløb over to dage og bestod af oplæg fra tre paneler, alle afrundet med debat mellem oplægholdere og konferencedeltagere.

Den første dag spændte indholdsmæssigt fra erfaringer med amerikansk lovgivning, over byforsøg og transport, til emballage og informationsteknologi. Under de fleste emner blev der holdt oplæg af både udbydere og brugere.

Den anden dag om formiddagen kommenterede forskellige aktører og interessenter den foregående dags indlæg og kom med ideer og handlingsmuligheder. Panelet var sammensat af aktører fra virksomheder, kommunalforvaltninger og interesseorganisationer.

Om eftermiddagen diskuterede Folketings-, Amtsråds- og Kommunalpolitikere de konkrete forslag ud fra vinklen: Hvordan kommer vi videre her i Danmark?

I denne rapport er referater af indlæg og debat samlet, materialet er bearbejdet af Journalist Hanne Birgitte Pedersen.

Teknologirådets oplæg til konferencen er inkluderet i rapporten. Oplægget er skrevet af Lars Ege, Hjælpemiddelinstituttet.

Sammensætning af paneler er vist i konferenceprogrammet i bilag 1

Planlægningsgruppen, der sammensatte konferencens program, var:

  • Jette Juul Jensen, De Samvirkende Invalideorganisationers Teknologiudvalg
  • Kjeld Holm, Dansk Arbejdsgiverforening
  • Ib Gilberg, Tele Danmark
  • Åse Brandt, Hjælpemiddelinstituttet
  • Johs. Grundahl, Teknologirådets sekretariat
  • Henriette Hye-Knudsen, Teknologirådets sekretariat

 

Teknologirådet juni 1996.