Uvurderede kemiske stoffer

april 13, 1996

Forord

For nogle år siden oplyste det amerikanske forskningsråd, National Research Council, at man i U.S.A. ikke havde informationer om de mulige giftvirkninger for 80% af de mere end 50.000 industrielle kemikalier, der bruges i U.S.A. I Europa er det på samme måde oplyst, at ud af de godt 100.000 kemiske stoffer, som EU-Kommissionen i 1981 “skrev i mandtal”, dvs. registrerede som markedsførte kemikalier, er det kun et yderst begrænset antal, der konkret er undersøgt og vurderet mht. indvirkning på sundhed og miljø, f.eks. giftighed, kræftfremkaldende egenskaber, globale og/eller lokale miljøeffekter. Enhver sådan undersøgelse er både teknisk, videnskabeligt, tidsmæssigt og økonomisk krævende, og på grund af opgavens omfang synes vi dermed at stå overfor et stort og ressourcekrævende – ja! næsten uoverskueligt – problem.

Det var på denne baggrund, at Teknologirådet (tidl. Teknologinævnet) i foråret 1995 besluttede at iværksætte et udredningsprojekt om eksisterende kemiske stoffer. Der blev nedsat en fagkyndig arbejdsgruppe til at foretage en udredning, der for at “fremme forståelsen og skabe en debat herom” skulle belyse problemet. Teknologirådet stillede spørgsmålet:

“… ligger der i de mange uvurderede stoffer risikoen for en tikkende bombe, der udgør en latent trussel for det enkelte menneskes sundhed og for miljøet ?”

og arbejdsgruppen blev bedt om

at sætte fokus på de uvurderede, eksisterende stoffer og overveje forslag til strategier for en hurtigere undersøgelse af dem. Konsekvenserne af sådanne strategier skulle indgå i arbejdsgruppens overvejelser, og eventuelt skulle en handlingsplan eller elementer til en sådan foreslås med henblik på fremlæggelse og skabelse af en offentlig debat – primært i et forum af politiske beslutningstagere og interessenter, men også i en bredere, interesseret og informeret offentlighed.

Arbejdsgruppen skulle i sit udredningsarbejde og i efterfølgende vurderinger ikke alene tage stilling til mulighederne for at opnå en reduktion af omfang og arbejdsbyrde ved undersøgelse og vurdering af kemiske stoffer, men i vurderingerne også inddrage det stadige ønske om højest mulig reduktion af de risici, der generelt er forbundet med anvendelsen af kemiske stoffer.

Arbejdsgruppen har bestået af:

  • Finn Bro-Rasmussen, professor, civilingeniør, DTU, Danmarks Tekniske Universitet, (formand),
  • Helle Buchardt Boyd, seniorkonsulent, cand.brom., ATV/DTC, Dansk Toksikologi Center,
  • Christian Ege Jørgensen, miljøplanlægger, cand.tech.soc., CASA, Center for Alternativ Samfundsanalyse,
  • Preben Kristensen, afdelingsleder, cand. scient., ATV/VKI, Vandkvalitetsinstituttet,
  • Elle Laursen, speciallæge, M.A., Sundhedsstyrelsen,
  • Hans Løkke, forskningschef, lic.scient., civilingeniør, DMU, Afdelingen for Terrestrisk Økologi,
  • Kjeld Mann Nielsen, gruppeleder, cand.pharm., Arbejdstilsynet,

samt

  • Johs. Grundahl, cand.scient.pol., som Teknologirådets projektleder.

 

Arbejdsgruppens medlemmer er alle udpeget som enkeltpersoner. Synspunkter udtrykt i rapporten repræsenterer derfor ikke nødvendigvis de pågældende institutioners synspunkter.

Gruppen har i perioden mellem foråret 1995 og foråret 1996 afholdt ialt 9 møder, hvor konkrete enkeltopgaver er blevet fordelt og gennemgået. Der var enighed om, at stile imod en rapportering, der baseredes på en beskrivelse af den af EU accepterede godkendelse af ‘markedsførte kemikalier’, efterfulgt af en gennemgang af de seneste års udvikling af kemikalievurderingen, således som dette kommer til udtryk i EU-direktiver vedrørende klassificering, farligheds- og risikovurdering.

Det er resultatet heraf, der med denne rapport hermed fremlægges. I praksis er rapporten udarbejdet af gruppens medlemmer i form af individuel eller parvis udarbejdelse af enkeltkapitler, der derefter er bearbejdet redaktionelt for at indgå i rapporten. Processen indebærer

– principielt, at der i et konsensusskabende forløb kan indgå vurderinger og fællesudtalelser, som ikke nødvendigvis dækker alle individuelle synspunkter fremsat i arbejdsgruppen,

– og praktisk, at visse overlap kan findes i rapporten, enten i en bestræbelse på at gøre de enkelte kapitler mere selvstændigt læselige, eller for – i givet fald – at undgå netop en ‘undertrykkelse’ eller fjernelse af enhver vurdering og synspunkt med individuelt præg.

Arbejdsgruppen har undladt konkret at tage stilling til Teknologirådets spørgsmål, om der i de mange uvurderede kemiske stoffer ligger en risiko i form af ‘en tikkende bombe, der udgør en latent trussel for det enkelte menneskes sundhed og for miljøet’. Med rapporten, dens diskussion og anbefalinger er det imidlertid opfattelsen, at spørgsmålet er rimeligt kommenteret og dermed måske indirekte besvaret.

Et resume af rapporten, samt nævnte diskussion og anbefalinger er samlet i selvstændige kapitler forrest i rapporten. De er udarbejdet på grundlag af arbejdsgruppens interne, fælles tolkning af den state-of-the-art, der er beskrevet i de øvrige kapitler. Et første udkast af rapporten har været genstand for indgående drøftelse på et “Midtvejsseminar”, der af Teknologirådet arrangeredes på Sørup Herregård i dagene 12. – 13. marts 1996. Konkrete rettelser og forslag er indgået i drøftelserne omkring rapportens færdiggørelse.

Teknologirådet og medlemmerne af arbejdsgruppen benytter lejligheden til at takke alle de danske – og nordiske – eksperter, der imødekom invitationen til dette midtvejsseminar. Med bidrag fra alle sider var der tale om en levende og konstruktiv debat omkring et 1. udkast af denne rapport, hvilket har sat sit præg på rapportens endelige udformning.

Teknologirådet
April 1996